General Terms and Conditions

Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt op 1 mei 2018)

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op de Belgische Beroepsvereniging van Professional Organizers, BBPO-FBPO, doet en ons uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat de BBPO-FBPO zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaat. In deze privacyverklaring leest u hoe we dit doen.

De privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.bbpo-fbpo.be beheerd door de Belgische Beroepsvereniging van Professional Organizers, BBPO-FBPO vzw, met ondernemingsnummer BE 0671.641.559 (hierna vermeld als ‘BBPO-FBPO’ of ‘wij’).

Door het gebruik van onze diensten en websites, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om uw identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens, uw geboortedatum, uw bedrijfsgegevens, uw functietitel.

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de websites bekijkt te registreren.

Cookies

Onze websites maken gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van een website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden die er op staan niet beschadigen.

In zulk een cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres…) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kunt u op onze websites herkend worden als u deze opnieuw bezoekt en kunnen we u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Cookies stellen ons in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren.

U kunt die cookies altijd weigeren via uw browserinstelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
  • Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events en/of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en/of promotionele berichten toe te sturen.
  • Om onze werking en service te evalueren.
  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden, noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van het verzamelen van uw gegevens werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

  • Wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht.
  • In het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Links met andere websites

Onze websites bevatten links naar andere websites. Deze privacypolicy geldt enkel voor onze websites. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites, zelfs niet indien u deze websites bezoekt via één van de links op onze websites.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden vijf jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons verwijderd, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar .

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment, en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevens-bescherming, uw recht uitoefenen om gegevens te wissen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar .

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde - geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten dan niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar .

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze richten aan . Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische gegevensbeschermingsautortiteit (zie: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, na een dubbele verificatieprocedure op onze server.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, kunt u contact opnemen met de BBPO-FBPO vzw via .

Vind de
professional organizer
die bij je past

Zoek nu...

Word nu lid van de BBPO-FBPO

Doe het nu...